BBLand | Blog - Giải trí - Chia sẻ - Đánh giá - Du lịch
Vĩnh hằng
Tổng kết
Vĩnh hằng
Chủ đề
Vĩnh hằng
Mô tả
Thời gian, là do nội tâm con người ta quyết định. Nếu thế, cho dù một giây, cũng có thể coi như vĩnh hằng là câu nói của ....
Tác giả
Nhà xuất bản
Ichikawa Takuji

Thời gian, là do nội tâm con người ta quyết định. Nếu thế, cho dù một giây, cũng có thể coi như vĩnh hằng là câu nói của Ichikawa Takuji

Vĩnh Hằng


Hệ thống bình luận đang được thiết kế lại.