BBLand | Blog - Giải trí - Chia sẻ - Đánh giá - Du lịch
Hãy thay đổi…

Hãy thay đổi những gì có thể thay đổi,
chấp nhận những gì không thể thay đổi
và từ bỏ những gì không thể chấp nhận.

;)


TRAO ĐỔI - TRANH LUẬN

Địa chỉ Email của bạn sẽ không hiển thị.

*

:* 
:hihi 
:( 
=)) 
:sun: 
:? 
:fighting 
:clap 
:gift 
:gru 
:o 
:heartbreak 
:heart 
:beer 
:hello 
:hu 
:shit 
:rain 
:try 
:bomp 
;) 
8) 
;( 
:rainbow 
:chem 
:tete 
:handshake 
:star 
:cafe 
:(( 
:hpbd 
:please 
:shine 
:leuleu 
:hix 
:poop 
:hi 
:idea 
:nono 
:ok