/ BBLand Blog
Hãy thay đổi…
Hãy thay đổi…
BBLand Blog
BBLand Blog

Hãy thay đổi những gì có thể thay đổi,
chấp nhận những gì không thể thay đổi
và từ bỏ những gì không thể chấp nhận.

028

Hãy thay đổi