BBLand | Blog - Giải trí - Chia sẻ - Đánh giá - Du lịch
Hãy thay đổi…

Hãy thay đổi những gì có thể thay đổi,
chấp nhận những gì không thể thay đổi
và từ bỏ những gì không thể chấp nhận.

;)


Hệ thống bình luận đang được thiết kế lại.