/ BBLand Blog
Ai cũng có 1 tuổi trẻ
Ai cũng có 1 tuổi trẻ
BBLand Blog
BBLand Blog

Ai cũng có 1 tuổi trẻ.

Tuổi trẻ này

Mình phải sống như một đoá hướng dương

Dù có đau buồn, tổn thương

Vẫn mãi hướng về phía có ánh mặt trời

004 004  004